×

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie

W terminie 15.06.2022 r. – 01. 07.2022 r. prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania warsztatowego), wyznaczony został obszar rewitalizacji Gminy Kolonowskie obejmujący obszar 2 (Fosowskie), na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie Kolonowskie.

Kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Kolonowskie jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poprzez wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. 

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać poprzez:

  • Wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej:
    https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_kolonowskie_nabor_projektow 
  • Wypełnienie formularza w wersji Word dostępnego w formie załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej: kolonowskie.pl, bip.kolonowskie.pl oraz odesłanie go na adres umig@kolonowskie.pl
  • W formie papierowej. Wersja papierowa formularza do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępna będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie w pokoju 8b 

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć w terminie do 04.07.2022 r.

Ponadto w trakcie trwania naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przeprowadzone zostanie  spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy procesu rewitalizacji w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz.15.00 w Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 z siedzibą: ul. Jana Pawła II 4, 47-113 Kolonowskie.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla obszaru rewitalizacji obszar 2 (Fosowskie). 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolonowskie. 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem

PDFZałącznik nr 1 formularz naboru przedsięwzięć.pdf
DOCXZałącznik nr 1 formularz naboru przedsięwzięć.docx

×

Wyszukaj w serwisie