×

3 kwietnia 2012

INFORMACJE O NABORZE

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

  • operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • termin składania wniosków: 13.04.2012 r. – 27.04.2012 r.
  • limit dostępnych środków: 2 321 550,00 zł
  • minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 8 pkt. tj. 44,44 % możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Beneficjenci:

  1. gminy
  2. instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
  3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania — na operacje, w ramach których są ponoszone koszty określone w § 4 ust. 1 pkt 5, 12, 14—16;
  4. organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz. 873, z późn. zm.2)), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły z załączniku: DOCprojekt ogłoszenia.doc

×

Wyszukaj w serwisie