×

18 kwietnia 2012

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informuje się rolników Gminy Kolonowskie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez m.in. powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych będących aktualnie na polu ( z wyłączeniem pastwisk i łąk ) powinna być ubezpieczona od co najmniej jednego z w/w ryzyk. Ustawa stanowi także o kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych przez rolników, którą obowiązany jest przeprowadzić wójt, burmistrz, ... ,/jego służby/, właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.

Wdrażany od 2006 roku przez Państwo, na podstawie w/w ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, system dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu zapewnienie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych środków na wznowienie produkcji. W ramach tego systemu ze środków państwa są stosowane dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

  1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
  2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2012 rok zawarł umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z następującymi zakładami ubezpieczeń: Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

×

Wyszukaj w serwisie