Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 lutego 2012

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o możliwości sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Kolonowskie.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zawadzkie w drodze przetargu nieograniczonego

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kolonowskie, działka nr 2005 z karty mapy 15, obręb Kolonowskie - Miasto o pow. 3,6359 ha, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki, woj. opolskie, KW nr 50023 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

POŁOŻENIE:
działka o korzystnej lokalizacji stanowi teren pod inwestycje, położony przy stacji Fosowskie, gm. Kolonowskie w sąsiedztwie terenów kolejowych, przemysłowych, baz i składów oraz terenów lasów. Działka o korzystnym rozłogu, w bliskości sieci uzbrojenia terenu w wodę, energię elektryczną i kanalizację spławną, posiada dostęp z publicznej drogi asfaltowej. Stan zagospodarowania: teren płaski, w części porośnięty trawą i samosiewami. Na terenie działki znajduje się studnia wiercona, schron na paliwo oraz dwa kantorki drewniane. W skład działki wchodzi rampa kolejowa. Budowle te są w stanie znacznego zużycia techniczno funkcjonalnego. W granicy nieruchomości sąsiedniej występuje rów odwadniający, przy rowie od strony działki przechodzi rurociąg kanalizacji sanitarnej. Przez nieruchomość przechodzi linia napowietrzna niskiego napięcia.

Dostępna moc 10MW i więcej w razie potrzeby (PKP Energetyka). Możliwość przyłączenia gazu z odległości ok. 400m. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/119/09 RMw Kolonowskiem z 29.12.2004r. oraz uchwałą nr XL/212/09 RM w Kolonowskiem z dnia 17.07.2006r zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej tj. w 1 roku – 100% podatku, w 2 roku – 50% podatku, w 3 rok – 50% podatku, 4 i 5 rok – 25% podatku.

PRZEZNACZENIE:
zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr X/60/2003 z dnia 27.11.2003r. (Dz.U. Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30.01.2004r. poz. 116) nieruchomość znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem PS, co stanowi teren składowania i magazynowania z przeznaczeniem podstawowym pod zaplecza obsługi rolnictwa, zaplecza techniczne budownictwa, bazy służb komunalnych i transportowych, składy, magazyny, hurtownie, targi i targowiska oraz zakłady rzemiosła produkcyjnego i usługowego.

INFORMACJE DODATKOWE:
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości będzie ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie w Zawadzkiem przy ul. Strzeleckiej 6 , 47-120 Zawadzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 00-14 00 w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu (0 prefiks 77) 404-96-55. Osobą upoważnioną do kontaktów z osobami zainteresowanymi jest Pani Agnieszka Jamrozik.
Informacja niniejsza opublikowana jest na stronie internetowej www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie

Osoby prawne i fizyczne zainteresowane kupnem mogą składać pisemne zgłoszenia na adres :
Nadleśnictwo Zawadzkie
Ul. Strzelecka 6
47-120 Zawadzkie

×

Wyszukaj w serwisie