Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 marca 2012

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Dyrektorzy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych informują, że w okresie od 1 marca do 30 marca 2012 roku trwają zapisy dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Kolonowskie, na rok szkolny 2012/2013.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),
  4. Statuty i regulaminy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Od 1 do 30 marca 2012 r. trwają zapisy na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. Rekrutacja do przedszkoli przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z regulaminem opracowanym przez dyrektorów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Kolonowskie.

Dziecko może być zgłoszone tylko do jednego, wybranego przedszkola (tzw. przedszkola I preferencji). W „Karcie zgłoszenia do przedszkola” można wpisać inne, rezerwowe przedszkole (tzw. II preferencji). Wybranie przedszkola dodatkowego nie jest obowiązkowe.

„Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkoli Publicznych i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminbę Kolonowskie” obowiązujący na rok szkolny 2012/2013 oraz „Kartę zgłoszenia do przedszkola”, można pobrać w przedszkolach lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.bip.kolonowskie.pl

Ponadto informuje się, że w roku szkolnym 2012/2013 dziecko w wieku pięciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice dzieci sześcioletnich mają obowiązek podjęcia decyzji w sprawie swojego dziecka: wysłać do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy odłożyć moment rozpoczęcia edukacji w szkole na rok szkolny 2013/2014.

WAŻNE DATY:

1 - 30 marca 2012 r. Przedszkola I preferencji przyjmują zgłoszenia. Zgłoszenie dziecka do przedszkola będzie uznane za terminowe tylko w przypadku dostarczenia do dnia 30 marca 2012 r. (do godz. 1600), do przedszkola I preferencji, wypełnionej i podpisanej przez rodziców/ opiekunów prawnych Karty zgłoszenia. Kolejność składania Kart nie wpływa na wynik rekrutacji.
12 - 20 kwietnia 2012 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej działającej na podstawie „Regulaminu rekrutacji do Przedszkoli Publicznych i Oddziałów Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie na rok szkolny 2012/2013”.
 20 kwietnia 2012 r. Ogłoszenie wyników naboru.

 
 

×

Wyszukaj w serwisie