×

15 maja 2012

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kolonowskie, obecnie we wszystkich miejscowościach gminy, Burmistrz Kolonowskiego, zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, szczególnie mieszkańców ulic: Kościuszki, 1 Maja, Polnej, Dzierżonia, Cmentarnej, Pluderskiej, Haraszowskie, Nowej, Opolskiej i Dworcowej w mieście Kolonowskie oraz 1 Maja, Długiej, Dworcowej, Kościelnej, Leśnej, Placu Targowego, Sobieskiego i Żeromskiego we wsi Staniszcze Wielkie, a także 1 Maja, Krzywej, Fr. Myśliwca, Polnej, Strażackiej, Szkolnej, Zielonej i Ks. Gajdy we wsi Staniszcze Małe i ul. Dworcowej, Guznera i B. Chrobrego we wsi Spórok.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

Jednocześnie przypominam, że zadanie gminy wynikające z w.w ustawy realizowane jest w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kolonowskie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WO oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku nie wykazania, po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Kolonowskie wraz z Liderem /realizatorem/ projektu – Spółką z o.o. Kanalizacja Gminy Kolonowskie jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej określa się na dzień 31 maja 2012 roku. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wszczęte zostaną postępowania administracyjne i wydawane decyzje nakazujące podłączenie się do kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym apeluję do wszystkich o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno – prawnych związanych z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać się do siedziby Spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie w Kolonowskiem przy ul. Kolejowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.


Norbert Koston
Burmistrz Kolonowskiego

×

Wyszukaj w serwisie