×

27 czerwca 2012

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na lata 2010-2015, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem, przeprowadził w miesiącu czerwcu 2012 r. warsztaty profilaktyczne, organizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" Krakowa. Były one skierowane do wszystkich uczniów naszej gminy, w przedziałach wiekowych klas szkoły Podstawowej (kl. 0-3 i 4-6) oraz Gimnazjum.

Warsztat „W rytmie emocji”

Warsztat psychologiczny przeznaczony był dla uczniów Szkół Podstawowych (klas 1-3), dotyczył problematyki agresji, przemocy oraz ich współczesnych form. Zajęcia profilaktyczne miały na celu kształtowanie u uczniów umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych i konfliktowych.

Warsztat „Zrozumieć Agresję”

Program profilaktyczny przygotowany był z myślą o starszych uczniach szkół podstawowych, uwzględniał w swoim zakresie takie metody twórczej pracy jak: praca na przypadku, praca w grupach, elementy plastyko terapii muzykoterapii oraz relaksacji. Wszystkie zajęcia miały na celu skierowanie emocji młodych ludzi na odpowiednie tory, modulowanie ich zachowań w kierunku zachowań dojrzałych i odpowiedzialnych.

Warsztat „Pokonać złość”

Warsztat dla uczniów Gimnazjum

Warsztat miał na celu obniżenie poziomu negatywnych emocji u uczestników. Wskazywał jak zapobiegać zachowaniom agresywnym oraz jak radzić sobie w sytuacjach konfliktu. Poprzez zajęcia artystyczne i uczestnictwo w dramie uwrażliwił się młodych ludzi na konsekwencje stosowania zachowań agresywnych oraz przestrzegał ich przed nowymi niebezpiecznymi formami tego zjawiska.

Opinie Dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz uczniów nt. przeprowadzonych warsztatów:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolonowskiem:

„Zajęcia dla klas I-III prowadzono w atrakcyjnej formie, były ciekawe i dynamiczne. Dzieciom bardzo się podobały, bo nie było tak jak na innych lekcjach, nie siedziały w ławkach. Wykazywały duże zainteresowanie tematyką, aktywnie uczestniczyły w zajęciach.
Starszym uczniom najbardziej podobał się film w formie kreskówki, również brali aktywny udział w zajęciach, jedynie 6 klasa była trochę znudzona tematyką, którą omawiano już wcześniej na lekcjach wychowawczych."

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie –Kolonowskie 3:

„Zajęcia warsztatowe organizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych:

  • dla klas I-III "W rytmie emocji"
  • dla klas IV-VI "Zrozumieć agresję"

Uważamy, że to niezwykle ciekawa, interaktywna propozycja wykorzystująca aktywizujące metody pracy, analizy problemu i wyciągania wniosków. Panie prowadzące warsztaty znakomicie nawiązywały kontakt zarówno ze starszymi, jak i młodszymi dziećmi. Wykorzystując ich naturalne reakcje i życiowe doświadczenia nauczyły dzieci rozpoznawać negatywne emocje, dystansować się do nich, właściwie oceniać sytuację i reagować. Prowadzące nie dawały gotowych rozwiązań, lecz – poprzez zabawę i krótkie animacje – doprowadziły do wszechstronnego poznania problemu. Dzieci były bardzo zaangażowane, chętnie się udzielały. Po zakończeniu spotkania wyraziły mnóstwo pochlebnych opinii.”

Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem:

"Warsztaty pt."Przemoc i agresja " podobały się uczniom i nauczycielom. Zajęcia były ciekawe i merytorycznie dobrze przygotowane. Osobiście uważam, że pedagodzy prowadzący zajęcia potrafili poradzić sobie z dyscypliną na zajęciach oraz zaciekawić uczniów tematyką. Prezentowane były krótkie filmiki nt. cyberprzemocy, przemocy domowej oraz praca w grupach, ćwiczenia indywidualne. Za najbardziej ciekawy, uważam blok poświęcony cyberprzemocy( próba usunięcia zdjęcia wcześniej umieszczonego na portalu społecznościowym).
 

Dyrektor PSP Staniszcze Małe:

Warsztaty przeprowadzone w dniu 11.06.2012 spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci klas I – III, młodzieży klas IV – VI oraz nauczycieli. Panie Agnieszka Okla i Małgorzata Wróbel z Ośrodka Psychoprofilaktyki, Nowa Perspektywa” wykazały się bardzo wysokimi kompetencjami psychologiczno – pedagogicznymi. Zostały obdarzone wysokim zaufaniem ze strony uczniów, dzięki czemu cele warsztatów zostały zrealizowane i osiągnięte. Zajęcia były bardzo ciekawe i w atrakcyjny sposób przeprowadzone. Prowadzące posłużyły się aktywizującymi metodami pracy w tym elementami pracy artystycznej, ruchowej."

×

Wyszukaj w serwisie