×

14 czerwca 2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

Z dniem 30 czerwca 2011r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać uprawnione podmioty wymienione w art.162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.).

Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia zgodnie z określonym trybem ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 693) - wzór w załączeniu: PDFRozp. Min. Spraw. z dn. 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników or.pdf

Kartę zgłoszenia kandydatów na ławników jak również wszelkie informacje, można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pok. Nr 10.

×

Wyszukaj w serwisie