×

21 czerwca 2011

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011r., Nr 111, poz. 652) podaje się informację na temat zasad udzielania w/w pomocy.

1.UPRAWNIENI:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielania uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:
1) słabo widzącym,
2) niesłyszącym
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-3 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjum.

Dofinansowanie do zakupu podręczników przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), czyli nie
przekracza 351,00 zł.

Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium 351,00 zł, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 10%ogólnej liczby uczniów klas I - III szkoły podstawowej i III gimnazjum.

2.WNIOSKI:
Wnioski są dostępne w sekretariatach poszczególnych szkół.
Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów lub uzasadnieniem (w przypadku, gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
Wnioski należy składać w sekretariatach szkół w terminie do 8 września 2011 r.

3.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:
1) W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
2) W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a. zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania;
b. w przypadku rolników - nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 207,00 zł;
c. zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z pomocy społecznej;
d. potwierdzenie Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (decyzja, karta gotowości, zaświadczenie);
e. w przypadku pobierania emerytury lub renty - odcinek świadczenia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
f. w przypadku alimentów (otrzymywanych dobrowolnie lub w wyniku egzekucji) - kopia wyroku zasądzającego wielkość alimentów, ewentualnie przekazy/przelewy. W przypadku nieściągalności lub częściowej ściągalności - zaświadczenie komornicze;
g. w stosunku do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych za dochód uważa się dochód z poprzedniego roku kalendarzowego podzielonego przez ilość miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego;
h. w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ryczałt i karta podatkowa) za dochód przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w formie zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Od 1 stycznia 2009r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 1915,80 zł (60% z kwoty 3193,00 zł).

4.ZWROT PONIESIONYCH KOSZTÓW:

1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników będzie dokonany po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt 4 (faktura wystawiona na rodzica).
2) w przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów (np. przez radę rodziców) koszty zakupu podręczników zwracane będą po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z potwierdzeniem zakupu wystawionym przez kupującego oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
a. imię i nazwisko ucznia,
b. klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
c. adres szkoły,
d. wykaz zakupionych podręczników,
e. kwotę zakupu,
f. datę zakupu,
g. czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

Dokument powinien dodatkowo zawierać podpis rodzica potwierdzający odbiór kompletu podręczników. Dowody zakupu podręczników w postaci oryginałów faktur i rachunków będą przedkładane dyrektorowi danej szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące terminu i zasad przyjmowania faktur oraz przekazywania ich wraz z listami do wypłaty zostaną przekazane w późniejszym terminie.

×

Wyszukaj w serwisie