Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

7 lutego 2012

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznika 1993 z terenu gminy Kolonowskie, odbędzie się w dniach od 26 – 27 marca 2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 59 w godzinach od 9.00 do 11.00.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1993, a także mężczyźni urodzeni w latach 1988 - 1992, którzy dotąd nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:

  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1988 – 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które złożyły wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zgodnie z art. 28 ust. 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

×

Wyszukaj w serwisie