×

Świat roślin

 

Obszar gminy Kolonowskie, ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk, obfituje w różnego typu zbiorowiska roślinne, w których spotkać można wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest subatlantycki bór sosnowy Leucobryo-Pinetum. Jest on zazwyczaj silnie przekształcony przez gospodarkę leśną. Występują tu również dobrze zachowane płaty tego zbiorowiska o cechach roślinności naturalnej. Spotkać je można głównie we wschodniej i północnej części gminy.

Fot.7.jpeg

 

W południowej i południowo zachodniej części występują fragmenty lasów liściastych należących do grądów Tilio-Carpinetum oraz niewielkie płaty łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alneum. W dolinie Małej Panwi i Myśliny oraz w okolicach Spóroka występują niewielkie torfowiska porośnięte przez fragmentarycznie wykształcony bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum. Na południe od Staniszcz Małych występuje pas wilgotnych łąk, w których wyróżniono kilka dobrze wykształconych, rzadkich na Śląsku Opolskim, zbiorowisk.

Są to m.in.: łąka trzęślicowa Molinietum medioeuropaeum oraz łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis z dominacją ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare. W pobliżu miejscowości teren jest odlesiony i zajęty przez uprawy rolne. Jest to obszar występowania zbiorowisk ruderalnych (synantropijnych) i upraw polowych (segetalnych).

Obecnie na terenie gminy Kolonowskie stwierdzono występowanie 32 gatunków roślin prawnie chronionych. Występują tu również gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Część z nich została umieszczona w „Czerwonej księdze roślin naczyniowych województwa opolskiego”.

Fot.10.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie