×

Świat zwierząt

Świat zwierząt gminy Kolonowskie jest równie bogaty jak szata roślinna. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele gatunków chronionych oraz rzadkich w skali kraju.

Fot.12.jpeg

 

Bezkręgowce

Wśród zwierząt bezkręgowych na szczególną uwagę zasługuje rzadki gatunek chronionego pająka - tygrzyk paskowany Argyope bruenichi. Jest to najbarwniejszy krajowy pająk, osiągający do 2 cm długości. Jego odwłok posiada naprzemian ułożone żółte i czarne paski. Występuje na wilgotnych ale nasłonecznionych łąkach i nad brzegami zbiorników wodnych. Na terenie gminy Kolonowskie stwierdzony został na wilgotnych łąkach koło Staniszcz Małych, Staniszcz Wielkich i Spóroka.

Na badanym obszarze występują również rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną a stosunkowo często spotykanych należą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancella i granulowaty Carabus granulatus, spotykane na obszarze całej gminy. W spróchniałym drewnie dębowym na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Pod Dębami" występują bardzo rzadkie, znane w Polsce z kilkunastu stanowisk, chrząszcze - pachnica Osmoderma eremita oraz jelonek rogacz Lucanus cervus. W borach sosnowych występuje coraz rzadziej chrząszcz z rodziny kózkowatych o bardzo długich czułkach - tycz cieśla Acanthocinus aedilis.  Fot.11.jpeg

Pospolicie występują na terenie gminy chronione trzmiele. Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris, gnieżdzący się w norkach w ziemi lub różnego rodzaju szczelinach między kamieniami. W miejscach otwartych, nasłonecznionych spotkać można pazia królowej Papilio machaon, jednego z najpiękniejszych i najefektowniej ubarwionych motyli krajowych.

Z gromady mięczaków na obszarze gminy Kolonowskie występuje tylko jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek Helix pomatia. Gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 r. Na badanym terenie spotykany jest w miejscach wilgotnych, szczególnie w południowej części gminy.

Kręgowce

Grupa zwierząt kręgowych posiada również swoich rzadkich przedstawicieli, których spotkać można na terenie omawianej gminy. Z ryb zaliczyć do nich należy słonecznicę Leucaspius delinaetus, różankę Rhodeus sericeus żyjące w starorzeczach Małej Panwi i stawach śródleśnych koło Staniszcz Małych oraz śliza Noemacheilus barbatulus występującego w nurcie rzeki Brzyniczki i Myśliny. Natura.jpeg

Na terenie gminy Kolonowskie występują liczne gatunki płazów. Spotkać tu można traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, traszkę grzebieniastą Triturus cristatus, żabę trawną Rana temporaria, żabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo i zieloną Bufo viridis oraz coraz rzadszą rzekotkę drzewną Hyla arborea. Płazy te odbywają gody w stawach i drobnych zbiornikach znajdujących się na obszarze gminy. W śródleśnych stawach koło Staniszcz Małych występuje traszka górska Triturus alpestris, która zasługuje na szczególną uwagę jako gatunek typowo górski.

Spośród gromady gadów na terenie gminy występują trzy gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka żyworodna L. vivipara i padalec zwyczajny Anguis fragilis. Spotkać tu można również węże: zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera berus oraz rzadkiego w Polsce gniewosza plamistego Coronella austriaca. Gatunek ten został stwierdzony w dolinie Małej Panwi na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Pod Dębami". labedz.jpeg

Z wielu gatunków ptaków lęgowych, spotykanych w tej gminie, do najbardziej interesujących zaliczyć należy rybołowa Pandion haliaetus i bociana czarnego Ciconia nigra gnieżdzących się w lasach koło Stawów Pluderskich na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego "Kocia Góra". W dolinie Małej Panwi między Kolonowskiem i Zawadzkiem ma swoje stanowiska lęgowe sokół pustułka Falco tinnunculus, myszołów Buteo buteo, sowa uszata Asio otus i dzięcioł czarny Dryocopus martius. Na wilgotnych łąkach w okolicach Staniszcz Małych występuje derkacz Crex crex, gatunek zagrożony w skali światowej.

Największą osobliwością, jeżeli chodzi o gromadę ssaków jest występowanie w Małej Panwi koło Staniszcz Małych bobra Castor fiber. Spośród wielu innych gatunków ssaków występujących na terenie gminy do bardziej interesujących należy zaliczyć koszatkę Dyromys nitedula, wydrę Lutra lutra, ryjówkę aksamitną Sorex araneus, tchórza zwyczajnego Mustela putorius oraz łasicę łaskę Mustela nivalis. W okolicach Fosowskiego stwierdzono również zimowanie dwóch gatunków nietoperzy: gacka brunatnego Plecotus auritus oraz mopka Barbastella barbastellus, który posiada najciemniejsze ubarwienie ze wszystkich naszych nietoperzy.

×

Wyszukaj w serwisie