×

Ochrona przyrody

Przyroda gminy Kolonowskie obfituje w osobliwości i rzadkości flory i fauny. Dlatego też najcenniejsze, najlepiej zachowane jej fragmenty są objęte ochroną prawną. Zgłaszane są również propozycje tworzenia nowych obszarów i obiektów chronionych. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie obszary leśne gminy zostały objęte przez Wojewodę Opolskiego ochroną prawną o statusie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie". Utworzono tu także staraniem nadleśnictwa Zawadzkie i władz wojewódzkich inne obiekty prawnej ochrony przyrody. Są to 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Fot.2.jpeg

 

Fot_13.jpeg

 

 

"Pod Dębami" o powierzchni 328,92 ha, w którym ochronie podlega kompleks leśny w dolinie Małej Panwi między Kolonowskiem i Zawadzkiem. Jest to malowniczy odcinek rzeki z meandrami, zatokami ze stromymi brzegami i licznymi starorzeczami. Liczne pomnikowe okazy dębów szypułkowych Quercus robur oraz bogactwo flory i fauny są dodatkowymi atrakcjami tego terenu. W zespole przyrodniczo-krajobrazowym

"Kocia Góra", o powierzchni 370,36 ha, ochronie podlegają bory sosnowe porastające wzniesienia morenowe oraz kompleks stawów hodowlanych z interesującą florą i fauną. Zespół przyrodniczo- krajobrazowy

"Nad Brzyniczką" o powierzchni 155,43 ha obejmuje dolinę Brzyniczki na odcinku między Kolonowskiem i Pludrami z jej malowniczymi meandrami przez kompleks leśny i śródleśne łąki.

Na terenie Gminy kolonowskie utworzono także następujące użytki ekologiczne: Wielka Kobyla, Sowin, Grań, Laski, Rysi Kierz (Pysi Kierz), Czarna Dziura, Kiepka, Mała Kobyla, Kumince, Przy Myślińskiej, Przy Czarnej Dziurze, Bagno, Szczyrkowiska, Źródełko Stoczek.

Gmina Kolonowskie obfituje również w sędziwe drzewa - pomniki przyrody. W leśnictwie Haraszowskie ochronie podlega aleja 129 dębów szypułkowych Quercus robur i czerwonych Q. rubra w wieku ok. 200 lat. Równolegle do poprzedniej zlokalizowana jest nieregularna aleja dębów szypułkowych przy drodze "Błażkowa" również w wieku ok. 200 lat. Natomiast obok leśniczówki Brzyniczka stoi samotny ok. 150 letni dąb szypułkowy.

Fot.17.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie