×

Natura 2000

Projekt systemu NATURA 2000 gminy Kolonowskie

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jest obecnie najbardziej zaawansowanym obszarowym systemem ochrony przyrody, opartym na akceptacji społecznej i politycznej, i co bardzo ważne, wyposażonym w specjalne instrumenty finansowe mające wspierać działania ochronne, integrujące i promocyjne w poszczególnych ostojach. natura2000.jpeg

Główny cel systemu Natura 2000 – zachowanie europejskiej różnorodności biologicznej, jest realizowany przez wprowadzanie systemu ochrony siedlisk oraz bezpośredniej ochrony gatunków uznanych za ważne z punktu widzenia interesu wspólnotowego.

Szybkie tempo negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską przyśpieszyło realizację zadań z zakresu ochrony przyrody jakie obowiązkowo Polska musi zakończyć przed datą podpisania traktatu stowarzyszeniowego. Stąd też na terenie województwa opolskiego zaproponowano koncepcję utworzenia sieci Natura 2000 (Nowak red. 2001). Składa się ona z 7 głównych obszarów, na których wyznaczono ostoje.

Gmina Kolonowskie obejmuje w sieci Natura 2000 część Obszaru Doliny Małej Panwi i ostoi Dolina Małej Panwi. Jej obszar pokrywa się z granicami projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi.

mapanatura200.jpeg

Obszar Doliny Małej Panwi

Lokalizacja:

wschodnia część województwa opolskiego, powiaty: opolski, strzelecki, oleski, gminy: Turawa, Chrząstowice, Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Izbicko, Dobrodzień.

Powierzchnia:

38 010 ha.

Położenie fizyczno-geograficzne:

makroregion 318.5 Nizina Śląska, mezoregion 318.57 Równina Opolska (Kondracki 1998).

Typy krajobrazu naturalnego:

krajobrazy dolin i równin akumulacyjnych - den dolinnych, tarasów z wydmami, krajobrazy staroglacjalne - równin peryglacjalnych i ostańców peryglacjalnych (Kondracki 1994).

Charakterystyka fizyczno-geograficzna:

Obszar doliny Małej Panwi z silnie rozwiniętymi terasami plejstoceńskimi w otoczeniu zdenudowanej w warunkach peryglacjalnych równiny lodowcowej i wodnolodowcowej. W części wschodniej wrzynający się w Wyżynę Śląsko-Krakowską. Na terasach plejstoceńskich oraz równinach fluwioglacjalnych występują rozległe kompleksy pól wydmowych z wydmami dochodzącymi do 25 m. W obniżeniach międzywydmowych oraz w dolinach rzecznych zlokalizowano niewielkie torfowiska. Koło Antoniowa oraz Krasiejowa i Staniszcz występują wychodnie iłów górnotriasowych, w Krasiejowie ze skamielinami bogatej fauny ówczesnych kręgowców. Mała Panew na odcinku od Zawadzkiego do Kolonowskiego jest jedną z najbardziej naturalnych dużych rzek nizinnych w regionie. Jej koryto jest tu w niewielkim stopniu uregulowane. W zachodniej części obszaru zlokalizowany jest duży zbiornik zaporowy - Jezioro Turawskie, z unikalną strefą zalewowej „cofki” Libawy i Małej Panwi. Na obszarach leśnych występują kompleksy stawów. Najwyżej wyniesione obszary - 220 m. n.p.m., najniżej - 150 m. n.p.m.

Ważniejsze walory abiotyczne:

  1. Jezioro Turawskie, zwłaszcza w części „cofki”,
  2. odsłonięcia profilów geologicznych górnego triasu w Krasiejowie ze skamielinami gadów,
  3. zespoły wydm,
  4. koryto Małej Panwi pomiędzy Kolonowskiem i Zawadzkiem oraz starorzecza rzeki,
  5. kompleksy stawów,
  6. torfowiska.

Obszarowe formy ochrony przyrody:

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie.

PLH160008_1.png.jpeg

Dominujący typ użytkowania gruntów:

leśny. Szata roślinna doliny Małej Panwi ma charakter typowo leśny. Wody stojące i łąki stanowią jej uzupełnienie. Z punktu widzenia ochrony przyrody do najcenniejszych biocenoz występujących w granicach ostoi zaliczyć należy starodrzewia borów sosnowych rosnących na wydmach i morenach oraz ekstrazonalnych lasów liściastych porastających najniżej położone fragmenty obszaru zlewniowego Małej Panwi.

W bezodpływowych nieckach wykształciły się torfowiska oraz bagniska z roślinnością szuwarową. Na niewielkich fragmentach odkrytych skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Ważnymi dla zachowania różnorodności biologicznej są siedliska wilgotne związane z występowaniem stawów rybnych, np. w okolicy Poliwody czy Marszałek, na których występują zespoły makrofitów wodnych i roślin namuliskowych.

Łącznie w granicach ostoi stwierdzono występowanie kilkudziesięciu interesujących gatunków roślin, w tym: 1 gatunku z załącznika II DH, 3 gatunków z załącznika V DH, 1 gatunku polskiej propozycji do załącznika II DH, 1 gatunku z załącznika I KB oraz 84 gatunków rzadkich, zagrożonych i podlegających ochronie prawnej. Ponadto udokumentowano występowanie 10 typów środowisk z załącznika I DH, 5 typów proponowanych przez stronę polską oraz 32 zespołów zagrożonych w skali regionalnej.

Mała Panew na większości odcinków jest jedną z najmniej przekształconych rzek województwa. Zachowały się tu liczne meandry, wyspy, starorzecza, drzewostany dochodzące do koryta rzecznego, co stawia ją w szeregu najciekawszych rzek województwa. Walory faunistyczne poznane są zaledwie fragmentarycznie, co i tak pokazuje ich wielką wartość w skali województwa.

Do najlepiej poznanych pod względem faunistycznym należy Zbiornik Turawski, uznany za ostoję ptaków o znaczeniu europejskim (Gromadzki i in. 1994).

Oprócz lęgów rzadkich gatunków jak rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, płaskonos, kropiatka, krwawodziób, piskliwiec znacznie większą rolę pełni on w okresie przelotów, kiedy to stwierdzono 18 500 krzyżówek, 3 300 cyraneczek, 1 000 głowienek, 1 100 bekasów, 400 biegusów malutkich 400 biegusów zmiennych, czy 350 brodźców leśnych.

Na terenie obszaru, z gatunków wymienionych w załącznikach stwierdzono: 4 gatunki bezkręgowców, 1 gatunek minoga, 1 gatunek ryby, 10 gatunków płazów, 2 gatunki gadów, 25 gatunków ptaków i 5 gatunków ssaków. Podstrona jest w trakcie wypełniania.

W załączeniu najnowsze informacje dotyczące obszarów Natura 2000 w województwie opolskim: PDFPismo o zatwierdzeniu przez KE obszarów Natura 2000.pdf (1,23MB), PDFK(2010) 9663.pdf (525,01KB), PDFK(2010) 9669 Zał.pdf (456,65KB), PDFK(2010) 9669.pdf (458,20KB)

Więcej informacji na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl

×

Wyszukaj w serwisie