×
  • >
  • >
  • >

PROW

prow.jpeg

Przebudowa części świetlicowej budynku MCKS Kolonowskie

Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich


PROW.jpeg                              Clipboard02.jpeg

Informacje ogólne o Programie:

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, przejawiający się w zamiarach reformy polityki rolnej. Głównymi założeniami wspomnianej reformy polityki rolnej prowadzonej wobec obszarów wiejskich od roku 2007 ma być wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.

Finansowanie wszelkich działań odbywać się będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia każdy kraj członkowski zobligowany został do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą służącą do opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w stosunku do priorytetów wspólnotowych.

Sporządzony Program PROW 2007-2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. a zaakceptowany został przez Komisję Europejską. w dniu 7 września 2007 r.

Łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2007-2013 to około 17,2 mld euro, z czego około 13,2 mld. euro pochodzić będzie z budżetu UE, a pozostała część sumy w wysokości około 4 mld. euro stanowić będą krajowe środki publiczne.

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielone zostały na osie działań, poprzez realizację których mają zostać osiągnięte cele priorytetowe.

Do celów priorytetowych należą:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
  • poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,
  • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007-2013:

OŚ I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
OŚ II Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
OŚ III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
OŚ IV Leader.

W ramach PROW Gmina Kolonowskie realizuje projekt "Budowa placów zabaw w czterech miejscowościach na terenie Gminy Kolonowskie".

×

Wyszukaj w serwisie