Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach

POKL.jpeg

 

Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Działaniami zakładanymi w projekcie objęci są wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kolonowskie

Głównym założeniem projektu jest prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych oraz kółek zainteresowań.
Zajęcia te będą dotyczyć głównie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponadto planowane jest również przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości oraz warsztatów doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum.

Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 399 986,00 pln. W całości są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje z realizacji.

W ramach projektu ZAJMUJEMY SIĘ UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH uczniowie klas 3 gimnazjim mieli mozliwość uczestnictwa w warszratach doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez zewnetrzną firmę szkoleniową.

×

Wyszukaj w serwisie