Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Aktywna integracja szansą dla Ciebie

POKL.jpeg

 

„Aktywna integracja szansą dla Ciebie”
Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

O projekcie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy „Aktywna integracja szansą dla Ciebie”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest od 01.06.2008r. do 30.11.2008r.

Aktualności:

KURSY ZAWODOWE

W okresie sierpień – listopad 2008r. beneficjenci projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie” biorą udział w kursach zawodowych. Zdobywają nowe kwalifikacje w zawodach : opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, kucharz małej gastronomii, wizażysta. W trakcie kursów uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz praktykach zawodowych.

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

W dniach 21 i 22 sierpień 2008r. oraz 11 i 12 wrzesień 2008r. beneficjenci projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie” wzięli udział w spotkaniu z psychologiem. Podczas trwania warsztatów, uczestnicy dowiadywali się m.in. : jak rozwiązywać konflikty, problemy, jak radzić sobie z lękami społecznymi i stresem, a także pogłębiali wiedzę na temat :
- budowania poczucia własnej wartości
- poprawy samooceny
- komunikacji społecznej i asertywności.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE – DORADZTWO ZAWODOWE

„Aktywnie szukam pracy”
w ramach projektu POKL 7.1.1 pn. „Aktywna integracja szansą dla Ciebie”

W dniach 25-27 sierpień 2008r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym, w którym udział wzięli wszyscy beneficjenci projektu.

Program zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego obejmował dwie sesje:
• indywidualną,
• grupową.
Podczas trwania zajęć uczestnicy uczyli się m.in.: jak przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, Europass), jak przygotowywać się do spotkania z pracodawcą (rozmowa kwalifikacyjna), omawiano również temat znaczenia pracy w życiu człowieka oraz wyodrębniano indywidualne motywacje do podjęcia pierwszej pracy lub powrotu do aktywności zawodowej.

KURS BHP

28.08.2008r. każdy z beneficjentów projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie” wziął udział, a zarazem ukończył seminarium „Szkolenie wstępne BHP”.

SZKOLENIE
OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniach od 8.09.2008r. do 30.09.2008r. dwoje beneficjentów projektu uczestniczyło w kursie: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.
Celem kursu było uzyskanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.
Część teoretyczna odbyła się w dniach 08 - 17.09.2008r., podczas trwania szkolenia uczestnicy dowiadywali się m.in. o:
• problemach społecznych podopiecznych
• promocji zdrowia
• organizacji pracy z podopiecznymi
• niepełnosprawności

KURS PIERWSZEJ POMOCY

16.09.2008r. odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, będące częścią kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ”.

Cześć praktyczną kursu przeprowadzono w dniach 18 - 30.09.2008r., w DPS Zawadzkie, gdzie uczestnicy nabywali podstawowych umiejętności w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

KURS
KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

W dniach 20.09.2008r. do 29.10.2008r. odbył się kurs : „Kucharz małej gastronomii”, w którym uczestniczyły 4 osoby, będące beneficjentami projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie”.
Kurs miał na celu przygotowanie jego uczestników do wykonywania zadań zawodowych związanych z pracą kucharza małej gastronomii.
Uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w różnych punktach gastronomii np.: restauracje, kawiarnie, stołówki szpitalne, szkolne, przedszkolne.
Kursanci mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej w naturalnym środowisku pracy.

KURS WIZAŻU

W październiku 2008r. przeprowadzono szkolenie „kreowanie wizerunku własnego, zasady wizażu oraz etykieta na co dzień i w miejscu pracy”.
Szkolenie skierowane było do wszystkich beneficjentów projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie”. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze świadomego kreowania własnego wizerunku oraz uświadomienie uczestnikom sposobu jego kształtowania.

KURS KOMPUTEROWY

W listopadzie 2008r. rozpoczął się kurs komputerowy dla beneficjentów projektu „Aktywna integracja szansą dla Ciebie”. Kurs ma na celu przygotowanie jego uczestników do uzyskania umiejętności posługiwania się komputerem. Osoby biorące udział w szkoleniu nabędą wiedzę pozwalającą na swobodną i samodzielną obsługę komputera.

×

Wyszukaj w serwisie