Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi

loga.jpeg

„PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU HRANICKO I DOLINY MAŁEJ PANWI”

Gmina Kolonowskie, wraz z czeskimi parterami projektu (Hranicka Rozvojova Agentura oraz miasto Hanice) oraz partnerem polskim (Gmina Zawadzkie), realizuje projekt pod nazwą "Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi".

W SKRÓCIE O PROJEKCIE:
 

Projekt pn. „Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi” realizowany był w okresie 09/2008 – 09/2010. Był on ukierunkowany na rozwój ruchu turystycznego w obu regionach przy wykorzystaniu ich potencjału przyrodniczego, kulturalnego i ekonomicznego. Efektem projektu jest poprawa zdolności konkurencyjnej Hranicka i Doliny Małej Panwi w zakresie ruchu turystycznego oraz stworzenie, a w późniejszym okresie wzmacnianie wzajemnych związków mieszkańców obu terenów w zakresie turystyki.

EFEKTY PROJEKTU:

• wykonanie analizy potencjału turystycznego obu regionów – dokumenty strategiczne dla ruchu turystycznego;
• nowe punkty informacyjne;
• mapy ścieżek rowerowych obu regionów;
• przedmioty promocyjne oraz foldery o obu regionach;
• dwa filmy promujące Region Hranicko oraz Dolinę Małej Panwi;
• prezentacja multimedialna wraz z interaktywną mapą ścieżek rowerowych Doliny Małej Panwi;
• instalacja infomatu – zapewniającego całodobową informację turystyczną;
• uruchomienie usług przewodnickich w Hranicach;
• portal z mapami tras rowerowych i pieszych w Regionie Hranicko;
• kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i społecznych w Regionie Hranicko;
• system rezerwacyjny w Regionie Hranicko – internetowa aplikacja, służąca rezerwacji usług i produktów ruchu turystycznego (pakiety usług, noclegi);
• ulotki promujące pakiety usług turystycznych w Hranicku;
• 6 spotkań mieszkańców obu regionów;
• dwudniowa impreza kulturalno-rekreacyjna w Kolonowskiem;
• wspólna prezentacja na międzynarodowych targach turystycznych w Opolu i Brnie;
• uczestnictwo w imprezach kulturalnych w obu regionach (Hranické Kulturní Léto, Den s Regionem Hranicko, Dożynki Gminne);
• przewodnik wraz z bazą usług w Regionie Hranicko.

PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH DOLINY MAŁEJ PANWI:

Promocję walorów turystycznych koordynuje Gmina Kolonowskie we współpracy z pozostałymi partnerami projektu oraz podmiotami związanymi z turystyką w regionie (właściciele pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, punktów gastronomicznych, wypożyczalni kajaków etc.). Celem działań jest zwiększenie ruchu turystycznego w Dolinie Małej Panwi oraz wzrost sprzedaży usług turystycznych.

PROMOCJA REGIONU HRANICKO:

Promocję Hranicka (destinační management) koordynuje Hranická rozvojová agentura we współpracy z gminami regionu i miesjcowymi przedsiębiorcami (usługodawcy w obszarze ruchu turystycznego). Jej celem jest, za pośrednictwem koordynatora ruchu turystycznego, spodejmowanie działań, które spowodują wzrost ruchu turystycznego w Regionie Hranicko i wspomogą sprzedaż usług turystycznych.

DALSZE DZIAŁANIA:

Po zakończeniu realizacji projektu w dalszym ciągu istnieć będą punkty informacji turystycznej oraz usługi przewodnickie (Hranicko). Aktualizowane będą informacje w infomacie oraz na stronach www partnerów. Planowane są także kolejne, wspólne akcje kulturalne oraz wizyty mieszkańców w regionach partnerskich. W dalszym ciągu prowadzona będzie promocja Doliny Małej Panwi i Regionu Hranicko.

DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÝCH LOKALIT HRANICKO A DOLINA MAŁEJ PANWI

Stručně o projektu:

Destinační management byl založen v rámci dvouletého projektu (9/2008 – 9/2010) byl zaměřený na rozvoj cestovního ruchu, využití a rozvinutí přírodního, kulturního a ekonomického potenciálu, zavedení a udržení systému destinačního managementu v obou turistických lokalitách.

Výsledky projektu:

• analýzy potenciálu cestovního ruchu obou regionů – strategické dokumenty cestovního ruchu
• nová informační místa
• cykloturistické mapy
• propagační předměty, tištěné letáky o obou regionech
• dva propagační filmy o obou regionech v několik jazykových verzích
• multimediálni prezentace turistických přednosti obci včetnĕ mapy cykolostezek;
• instalace infomata – zajistujici po dobu 24 hodin neomezený přistup k tiristickým informacím;
• zavedení průvodcovské služby v Hranicích;
• mapový portál cyklo a pěších tras v regionu Hranicko;
• kalendáře kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu Hranicko;
• rezervační systém v Regionu Hranicko – internetová aplikace pro rezervaci služeb a produktů cestovního ruchu (balíčků zážitků, ubytování);
• letáky propagující balíčky zážitků regionu Hranicko;
• 6 vzájemných setkání obyvatel partnerů;
• dvoudenni kulturnĕ rekreačni akce v obce Kolonowskie;
• společna prezentace na mezinárodních veletrzích turistického ruchu v Opole a Brnĕ;
• účast v kulturních akcéch v obou regionech (Hranické Kulturní Léto, Den s Regionem Hranicko, dožinký);
• průvodce s přehledem služeb regionu Hranicko.

DESTINAČNÍ MANAGEMENT DOLINY MAŁEJ PANWI:

Destinační management koordinuje obec Kolonowskie ve spolupráci s dalšími partnerý projektu a místními podnikateli (majitele penzionů, agroturistiký, půjčovny kajaku etc.). Jeho cílem je zvyšování návštěvnosti Dolny Małej Panwi a k podpora odbytu služeb cestovního ruchu.

DESTINAČNÍ MANAGEMENT REGIONU HRANICKO:

Destinační management koordinuje Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s obcemi regionu a místními podnikateli (poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu). Jeho cílem je prostřednictvím manažera cestovního ruchu je vyvíjet aktivity, které povedou ke zvyšování návštěvnosti regionu Hranicko a k podpoře odbytu služeb cestovního ruchu.

DALŠI AKTIVITÝ:

Po ukončení realizace projektu nadale budou existovat informačni místa a průvodcovské služby v Hranicích. Bude aktualizováný informacé v ifnomatu a na webových strankach. Plánují se také další kulturné akce a taký návštěvy obyvatel v partnerských regionech. Pokračovat bude promoce Doliny Małej Panwi a Regionu Hranicko.

×

Wyszukaj w serwisie