Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Razem poprzez przyrodę i tradycje

loga.jpeg

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt „Razem poprzez przyrodę i tradycje” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt jest wspólnym działaniem Mikroregionu Hranicko i Gminy Kolonowskie, którego celem jest nawiązanie współpracy między szkołami obu regionów.

Projekt jest ukierunkowany na trzy obszary: poznawanie tradycji i zwyczajów, poznawanie przyrody oraz wychowanie ekologiczne. Obszary te zgłębiać będą uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół poprzez realizację interesujących działań podczas trwania projektu, tj. od września 2010 do stycznia 2012. Do działań tych należą:

Ptaki naszej okolicy, Polsko-czeski festiwal pieśni ludowych, Warsztaty wielkanocne wraz z wystawą wielkanocnych symboli i produktów, Dziecięcy Dzień Ekologii, Multimedialna encyklopedia przyrody, Bieg na orientację, Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w szkołach partnerskich.

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, będą się włączać w każde z działań projektowych.

Efektem projektu będzie lepsze poznanie zwyczajów i postaw życiowych sąsiadów zza granicy a pomiędzy poszczególnymi szkołami nawiązane zostaną relacje, które staną się fundamentami dalszej współpracy.

Wiodący partner projektu – Mikroregion Hranicko
Mikroregion Hranicko, Pernštějnské nám. 1, 753 01 Hranice
www.regionhranicko.cz,
koordynator projektu: Ing. Pavla Vaculová, tel.: +420 581 626 202

Współpracujący partner projektu – Gmina Kolonowskie
Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
www.kolonowskie.pl
koordynatorzy projektu: Karina Mrozek, tel. +48 77 461 11 40, w. 30, skype: inwestycjekolonowskie
Anna Szaton, tel. +48 516 742 942, skype: turystyka.kolonowskie
Całkowity budżet projektu:
• Mikroregion Hranicko – wiodący partner – 42.113,00 EUR
• Obec Kolonowskie – partner projektu – 47.397,64 EUR


Základní informace o projektu

Projekt „S přírodou a tradicemi společně” je spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika. Projekt je společným dílem Mikroregionu Hranicko a obce Kolonowskie, které má za cíl zprostředkovat spolupráci mezi školami z těchto regionů.

Projekt se zaměří na tři oblasti. Jedná se o poznávání tradic a zvyků, poznávání přírody a environmentální výchovu. Tyto oblasti prozkoumají žáci i učitelé všech škol prostřednictvím realizace zajímavých aktivit v průběhu celého projektu od září 2010 do ledna 2012. Mezi tyto aktivity patří:

Ptáci z našeho okolí, Polsko – český festival lidových písní, Velikonoční dílny a výstava tradičních velikonočních symbolů a produktů, Dětský den ekologie, Multimediální encyklopedie přírody, Branný (orientační) závod, Vánoční tradice a zvyky v naší a partnerských školách.

Všechny školy se budou podílet na realizaci všech aktivit.

Výsledkem projektu bude lepší poznání zvyků i životních postojů zahraničních sousedů, budou navázány vztahy mezi jednotlivými školami, které se stanou základním stavebním kamenem pro další spolupráci.

Hlavní partner projektu – Mikroregion Hranicko
Mikroregion Hranicko, Pernštějnské nám. 1, 753 01 Hranice
www.regionhranicko.cz,
manažerka projektu: Ing. Pavla Vaculová, tel.: +420 581 626 202

Spolupracující partner projektu – Obec Kolonowskie
Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
www.kolonowskie.pl
manažerký projektu: Karina Mrozek, tel. +48 77 461 11 40, w. 30, skype: inwestycjekolonowskie
Anna Szaton, tel. +48 516 742 942, skype: turystyka.kolonowskie

Celkový rozpočet projektu:
• Mikroregion Hranicko – hlavní partner – 42.113,00 EUR
• Obec Kolonowskie – partner projektu – 47.397,64 EUR

×

Wyszukaj w serwisie