×

Klęski żywiołowe

ZARZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO WS. KOMISJI DS. SZACOWANIA SZKÓD

PDFZarządzenie (193,32KB)

OŚWIADCZENIE ROLNIKA

W załączeniu - oświadczenie rolnika, dot. powierzchni upraw wymagających ponownego obsiewu, w wyniku wystąpienia ujemnych skutków przezimowania:DOCoswiadczenie rolnika.doc (22,50KB)

 

MATERIAŁ SIEWNY

W załączniku - rejestr przedsiębiorców wpisanych do rejestru działaności regulowanej w zakresie obrotu materiałem siewnym w województwie opolskim: XLSKopia podmioty opolskie - materiał siewny.xls (156,50KB)

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informuje się rolników Gminy Kolonowskie, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), rolnik który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez m.in. powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych będących aktualnie na polu ( z wyłączeniem pastwisk i łąk ) powinna być ubezpieczona od co najmniej jednego z w/w ryzyk. Ustawa stanowi także o kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych przez rolników, którą obowiązany jest przeprowadzić wójt, burmistrz, ... ,/jego służby/, właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.

Wdrażany od 2006 roku przez Państwo, na podstawie w/w ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, system dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu zapewnienie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych środków na wznowienie produkcji. W ramach tego systemu ze środków państwa są stosowane dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

  1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
  2. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2012 rok zawarł umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z następującymi zakładami ubezpieczeń: Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

 

POMOC DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

Minister Marek Sawicki poinformował dziś o szczegółach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. – Przyjęty przez Rząd program da rolnikom szansę na częściowe zniwelowanie strat powstałych w wyniku złego przezimowania. Wszyscy poszkodowani mogą liczyć na udzielanie pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Natomiast ze wsparcia na odtworzenie produkcji będą mogli, w pełnym zakresie, skorzystać tylko rolnicy ubezpieczający swoje uprawy – powiedział Marek Sawicki

Wysokość pomocy na ponowne obsianie to 100 zł na każdy hektar powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych plantacji nasiennych, wymagający ponownego obsiania. Obszar ten ustalany będzie przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonego przez rolnika wniosku.
Inne formy wsparcia to:

  • stosowanie przez Prezesa KRUS pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.;
  • możliwość odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu, a także umarzania raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego przez Prezesa ANR;
  • stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 rok;
  • możliwość uzyskania pomocy w opłacaniu bieżących składek w KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty, ubiegania się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub umorzenia w całości lub w części bieżących składek, z zachowaniem prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Ponadto szef resortu rolnictwa poinformował, że aby uzyskać pomoc na przesianie upraw ozimych należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagającej ponownego obsiewu, potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę lub kopię protokołu z oszacowania strat. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do 1 czerwca br. W przypadku tej pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu 30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym.

Marek Sawicki odniósł się również do doniesień medialnych o rosnących cenach żywności. Minister przypomniał, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym i te informacje nie potwierdziły się, a koszyk wielkanocnych produktów był o 1,7 % tańszy niż w roku 2010. – Chcę uspokoić konsumentów, że wymarznięcie upraw nie spowoduje wzrostu cen żywności, gdyż takie sytuacje w skali europejskiej czy globalnej mają marginalne znaczenie – podkreślił minister rolnictwa i dodał, że jakość zawsze jest w cenie. – Wymagania dotyczące zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa żywności, wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska powodują, że koszty produkcji rosną. Europa musi dziś zadbać o to, aby wymagania stawiane rolnikom europejskim były adekwatne do wymagań stawianych rolnikom z innych regionów świata, skąd żywność jest importowana. Taka żywność, której producenci nie spełniają norm obowiązujących w krajach UE powinna mieć pewne ograniczenia – mówił minister. Szef resortu rolnictwa zaapelował również aby, szczególnie w tym świątecznym okresie, dokonywać racjonalnych zakupów i nie marnować żywności. Warto również zwracać uwagę na producenta i pochodzenie produktu – podkreślił Marek Sawicki i przypomniał, że kupując polskie produkty wspieramy polskich producentów i jednocześnie mamy pewność, że zaopatrujemy się w żywność zdrową i wysokiej jakości.

Materiały z konferencji - w załączniku: PDFKonferencja MRiRW_04.04.pdf (4,37MB)

PRZYPOMNIENIE!

SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS.

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”

Infolinia ARR: +48 22 661 72 72.

×

Wyszukaj w serwisie