Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

12 września 2012

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KOLONOWSKIE!

 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kolonowskie do konkursu na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, Urząd Miasta i Gminy prosi wszystkie zainteresowane osoby o zgłoszenie swojego uczestnictwa w projekcie do dnia 14.09.2012 r.

W ramach projektu planuje się przeprowadzić szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) poziom Start.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-64 lat* uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Szczególnie mile widziane są:

  • osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  • osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
  • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

UMiG Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Ewa Wiśniewska, tel. 77 4611140 w. 25, e-mail: , pokój nr 16

* Do wsparcia kwalifikują się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

×

Wyszukaj w serwisie