Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Dzieci - nasza przyszłość

"Dzieci - nasza przyszłość" to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 (indywidualizacja)
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres trwania projektu:
01.02.2012 – 28.06.2013

Opis projektu:
Projekt ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z gminy Kolonowskie (razem 82 uczniów), dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości psychofizycznych w roku szkolnym: 2011/2012 i 2012/2013.
W ramach projektu realizowane są:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne tj. indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tj. kółko matematyczne i ortograficzne.

Szkoły zostały doposażone w laptopy, pomoce dydaktyczne a także profesjonalne programy edukacyjne i diagnozujące.

Całkowity koszt projektu wynosi 90 000,00 PLN, z czego 100% to kwota dofinansowania, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie 76 500,00 PLN;
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 13 500,00 PLN.

IMG_0885.jpeg zajęcia - 1.jpeg   zajęcia -2.jpeg   zajęcia - 5.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie