×

Dobra Gmina - podsumowanie projektu

„Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego” to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet V
Dobre rządzenie.

Działanie 5.2.
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień. Liderem projektu był Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie. Wszystkie gminy, które wzięły udział w projekcie są zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Doliny Małej Panwi.

Uczestnikami projektu byli wszyscy pracownicy urzędów gmin, łącznie 152 osoby, które w trakcie trwania projektu tj. od 01.09.2010 r. do 30.11.2012 r. brały udział w następujących działaniach:

 1. Odniesienie jakości prawa w JST:
 • 64 jednodniowe szkolenia specjalistyczne w tematach takich jak: kontrola zarządcza, księgowość i finanse, zamówienia publiczne i inwestycje, ochrona środowiska i rolnictwo, oświata i kadry, budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka komunalna, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ogólne wynikające z bieżącej działalności urzędu np. archiwizacja, KPA, odpowiedzialność majątkowa urzędników i in.
 • w ramach w/w szkoleń przeprowadzona została także weryfikacja dokumentacji z zakresu:

a) księgowości i finansów;
b) oświaty i kadr;
c) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 • do przygotowania i przeprowadzania szkoleń dla UMiG w Kolonowskiem zakupiono laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne.
 1. Poprawa zarządzania w JST:
 • przeprowadzenie analizy oraz sporządzenie dokumentacji kontroli zarządczej dla 4-ch urzędów;
 • audyt organizacyjno-motywacyjny, z wdrożeniem systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych w 4-ch urzędach gmin;
 • 52 dwudniowe szkolenia stacjonarne (1 osoba x 3 szkolenia dwudniowe), w tym:

a)  3 szkolenia dla kadry zarządzającej rozwijające umiejętności menedżerskie;
b) 49 szkoleń komputerowych z obsługi komputera, MS Word i MS Excel na trzech poziomach zaawansowania;

 • 4 dwudniowe szkolenia wyjazdowe dotyczące rozwoju umiejętności osobistych urzędników (1 osoba x 1 szkolenie);
 • przeprowadzenie 278 godzin konsultacji indywidualnych – coachingu (po 2 godziny / osobę);
 • zakup programów komputerowych do zintegrowanego zarządzania JST wraz z wdrożeniem i kursem obsługi dla uczestników projektu – razem 36 programów tj. po 9 na każdy z 4-ch urzędów;
 • zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i MS Office (po 3 zestawy dla każdego z urzędów);
  audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 4-ch urzędach.
 1. Wdrożenie zasad przejrzystości JST:
 • audyt stron BIP 4-ch urzędów wraz z konsultacjami w ramach kompetencji i obowiązków pracowników JST w zakresie funkcjonowania BIP;
 • przeprowadzenie 3-ch dwudniowych szkoleń dotyczących skutecznej komunikacji z otoczeniem oraz odpowiedniego PR-u urzędów.

Dzięki projektowi usprawniona została praca w urzędach, wdrożone zostały procedury i standardy, które eliminują przedłużanie prowadzonych postępowań i załatwianie spraw. Pracownicy podnieśli swoje kompetencje w wielu dziedzinach. Polepszeniu uległy kontakty pomiędzy pracownikami a przełożonymi, a także kontakty pomiędzy gminami. Dzięki zdobytej wiedzy oraz na podstawie analiz wdrożono również nowe regulaminy organizacyjne, dokonano zmian kompetencyjnych i pełnomocnictw a także dopracowano system obiegu dokumentacji.
Efektem tego jest podniesienie jakości i zwiększenie dostępności, przejrzystości usług publicznych urzędów, wzmocnienie zdolności stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych w urzędach oraz wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji.

Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 734 356,96 PLN,

Lider projektu – Gmina Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, www.kolonowskie.pl
kierownik projektu – p. Ewa Wiśniewska, tel. +48 77 461 11 40 w. 25, e-mail:

Partnerzy projektu:

 • Gmina Zębowice
  ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, www.zebowice.pl
  koordynator projektu – p. Edmund Langosz, tel. +48 77 421 60 76 w. 35, e-mail:
 • Gmina Ozimek
  ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, www.ozimek.pl
  koordynator projektu – p. Barbara Durkalec, tel. +48 77 462 28 00 w. 37, e-mail:
 • Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, www.dobrodzien.pl
  koordynator projektu – p. Waldemar Krafczyk, tel. +48 34 357 51 00 w. 38, e-mail:

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.jpeg   Zamówienia publiczne i inwestycje.jpeg   Szkolenie wyjazdowe.jpeg   Szkolenie stacjonarne menedżerskie.jpeg   Szkolenie stacjonarne komputerowe.jpeg   PR.jpeg   Oświata i kadry.jpeg   Ogólne.jpeg   Ochrona środowiska i rolnictwo.jpeg   Księgowość i finanse.jpeg   Kontrola zarządcza.jpeg   Gospodarka komunalna.jpeg   Coaching.jpeg   Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne.jpeg   BIP.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie