Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

30 lipca 2014

DARMOWE PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci klasy I szkoły podstawowej nie będą kupować podręczników ani materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest zadaniem szkoły tzn. że rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem. 

Uczniowie klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają:

1. „Nasz elementarz” - bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewniany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podręcznik będzie wypożyczany uczniom nieodpłatnie w szkole, na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, uwzględniających co najmniej trzyletni okres używania podręcznika.

Dwie z czterech części podręcznika zostały już opublikowane na stronie: http://naszelementarz.men.gov.pl/

2. Podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego) lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego), zakupywane przez szkoły z dotacji celowej. Maksymalna kwota do wykorzystania wynosi 24,75 zł na ucznia. Podręcznik / materiały edukacyjne będą wypożyczane uczniom nieodpłatnie, na warunkach określonych przez dyrektora szkoły.

3. Materiały ćwiczeniowe do każdego z obowiązkowych obszarów edukacji, w tym zajęć komputerowych, technicznych, artystycznych oraz języka obcego nowożytnego, zakupywane przez szkoły z dotacji celowej. Maksymalna kwota do wykorzystania wynosi 49,50 zł na ucznia. Materiały ćwiczeniowe będą przekazywane uczniom nieodpłatnie bez obowiązku ich zwrotu.    

Podręczniki do pozostałych przedmiotów tj. dodatkowego języka obcego w klasie I oraz przedmiotów nadobowiązkowych jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie muszą być kupowane przez rodziców.

Więcej informacji: http://bip.kolonowskie.pl/4908/darmowe-podrecznki-dla-uczniow.html

×

Wyszukaj w serwisie