×

11 sierpnia 2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Do dnia 10 września 2014 r. można składać we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie wnioski do dyrektorów tych szkół o przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, przeznaczona jest dla uczniów:

  • klas II, III lub VI szkół podstawowych w Gminie Kolonowskie;
  • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjum w Gminie Kolonowskie.

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół oraz pod adresem: 

http://bip.kolonowskie.pl/4932/wyprawka-szkolna-20142015-informacje-wstepne.html

http://bip.kolonowskie.pl/4938/wyprawka-szkolna-20142015-aktualnosci.html

×

Wyszukaj w serwisie