×

3 grudnia 2014

OGŁOSZENIE

Zarząd Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.  w Kolonowskiem ogłasza iż w dniu 11 grudnia 2014 roku zostanie przeprowadzony
nieograniczony przetarg pisemny, którego przedmiotem będzie zbycie lokali stanowiących własność Spółki położonych w miejscowości Kolonowskie:

  1. ul. Kolejowa 6/1 KW OP1S/00068100/3 o powierzchni lokalowej 99,24m2 za cenę wywoławczą  94 000,00zł.
  2. ul. Kolejowa 6/5 KW OP1S/00067123/3 o powierzchni lokalowej 38,18m2 za cenę wywoławczą  53 000,00zł.

Warunkiem udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywołania, które powinno zostać uiszczone do dnia 10 grudnia 2014 roku na rachunek Spółki nr 31890910162001000727330001 oraz pisemnej oferty z zaproponowana ceną nabycia, z dopiskiem na kopercie o treści : „Przetarg na zakup lokalu” do dnia 11 grudnia 2014r. do godz. 10.00.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, o jego wynikach poinformuje uczestników przetargu w drodze pisemnej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o postanowienie Zarządzenia Nr 5/2014 z dnia 18.11.2014r. które jest do wglądu w siedzibie Spółki. Przeprowadzający przetarg dopuszcza możliwość jego odwołania bez podania przyczyn tego odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki www.kgk.kolonowskie.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Spółki. twarcie kopert nastąpi w obecności oferentów.

×

Wyszukaj w serwisie