×

11 sierpnia 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 / 2016

 

Do dnia 11 września 2015 r. można składać we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie wnioski do dyrektorów tych szkół o przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, przeznaczona jest dla uczniów:

- klas III szkół podstawowych w Gminie Kolonowskie;

- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I, II i IV) i gimnazjum (z wyjątkiem klasy I) w Gminie Kolonowskie.

 

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół oraz pod adresem: 

http://bip.kolonowskie.pl/5642/6890/wyprawka-szkolna-20152016.html

 

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” nie jest jedynym wsparciem finansowym uczniów. W ramach reformy podręcznikowej w 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W tym roku 1 września, oprócz uczniów klas I, bezpłatne podręczniki otrzymają również drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

http://bip.kolonowskie.pl/4908/6890/darmowe-podrecznki-dla-uczniow.html

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html

×

Wyszukaj w serwisie