×

Dzieci dzieciom – dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice

Nagłówek - projekt POWT.jpeg

 

Projekt „Dzieci dzieciom – dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach Celu 3. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Pomiędzy Regionem Hranicko a Gminą Kolonowskie przebiega współpraca na wielu różnych płaszczyznach. Oba regiony realizowały i realizują wspólne projekty, współfinansowane z programu POWT RCz-RP, także takie, które zakładają współpracę dzieci i młodzieży. Realizowany projekt doskonale wpisuje się w tę współpracę, przy założeniu, że młode pokolenie będzie w przyszłości kontynuować działania w zakresie integracji mieszkańców partnerskich terenów.

Obozy młodzieżowe po obu stronach granicy umożliwiły nie tylko zapoznanie się z atrakcjami turystycznymi Regionu Hranicko i okolic Kolonowskiego, ale także przyczyniły się do nawiązania więzi pomiędzy uczestnikami projektu. Więzi te będą pielęgnowane także po zakończeniu realizacji projektu, zarówno przy wykorzystaniu technologii informatycznych (komunikatory internetowe, portale społecznościowe), jak i w trakcie spotkań partnerskich. Dojdzie także do wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami obu grup w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Należy zauważyć, że, gdyby projekt "Dzieci dzieciom - dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice" nie był realizowany, młodzi beneficjenci nie mieliby możliwości zapoznania się z bogatą historią, tradycjami oraz atrakcjami turystycznymi terenu, na którym funkcjonuje partner. Realizacja projektu doprowadziła zatem do zacieśnienia już istniejących więzi pomiędzy obu regionami, jak również sprawiła, że nawiązane zostały nowe. Tym bardziej że we wszystkich działaniach projektowych po polskiej i czeskiej stronie granicy (zajęcia, wycieczki krajoznawcze etc.) uczestniczyli młodzi ludzie zarówno z Polski, jak i z Czech.

Projekt zapobiegał wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, które charakteryzują się specyficznymi problemami ekonomicznymi oraz w zakresie więzi rodzinnych. Spotkanie rówieśników z różnych środowisk umożliwiło im podzielenie się swoimi problemami oraz pomogło w próbach ich rozwiązania.

Głównym celem projektu była integracja pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia z Polski i Czech, rozwój stosunków międzyludzkich, zrozumienie obyczajów społecznych i kulturalnych w sąsiednim kraju, jego zwyczajów i tradycji oraz wsparciu wychowania ekologicznego poprzez zapoznanie z bogactwem naturalnym i atrakcjami turystycznymi obu regionów. Pogłębianie znajomości własnych i zagranicznych tradycji, zwyczajów społecznych, zrozumienie różnic geograficznych i niuansów różniących Polskę i Czechy. Rozwój współpracy transgranicznej między przedstawicielami młodego pokolenia i ich opiekunami, możliwość porównania sposobów i praktyk organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży po obu stronach granicy, służące obustronnemu podniesieniu jakości tychże sposobów.
 

Całkowity budżet projektu: 8 286,00 EUR
w tym:

Dofinansowanie z EFRR - 7 043,10 EUR
Środki finansowe z budżetu państwa - 828,60 EUR
Środki finansowe z budżetu gminy - 414,30 EUR

Partnerzy projektu:

Region Hranicko
Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
www.regionhranicko.cz

 

×

Wyszukaj w serwisie