Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST

„Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST”

 

To projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Priorytet V

Dobre rządzenie.

 

Działanie 5.2

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

 

Poddziałanie 5.2.2

Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej.

 

Okres trwania projektu:

01.03.2013 – 30.09.2015

 

Opis projektu:

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST”, realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider Projektu) oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (Partner Projektu). Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na:

  • przeprowadzeniu samooceny,
  • identyfikacji obszarów doskonalenia oraz
  • wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Dzięki tej metodzie wyznaczony zespół dokona całościowego przeglądu funkcjonowania urzędu, wg obowiązujących w tym modelu kryteriów, poddając analizie wyniki jego działalności oraz potencjał organizacyjny.

 

Wdrożenie Wspólnej Metody Oceny CAF w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przebiegać będzie w oparciu o 10 kroków doskonalenia, podzielonych na trzy fazy:

 

FAZA I

Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny

Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

 

FAZA II

Proces samooceny

Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny

Krok 4: Organizacja szkoleń

Krok 5: Przeprowadzenie samooceny

Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

 

FAZA III

Plan doskonalenia/ustalenie priorytetów

Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia

Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia

Krok 9: Realizacja planu doskonalenia

Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

 

Podstawowe korzyści uzyskane w wyniku przeprowadzenia samooceny CAF to:

- poprawa usług publicznych dostarczanych przez urząd w wyniku wdrożenia działań doskonalących;

- usprawnienie systemu zarządzania w urzędzie w zakresie przywództwa, strategii i planowania, zarządzania pracownikami, procesami i zasobami oraz rozwoju relacji partnerskich;

- poprawa zarządzania wynikami organizacji przez określenie oraz realizowanie celów i wskaźników w zakresie wyników kluczowych oraz relacjach z klientami, pracownikami i społeczeństwem;

- budowa wizerunku urzędu jako profesjonalnej i doskonalącej się organizacji wykonującej działania na rzecz wspólnoty samorządowej.

 

Harmonogram wdrażania metody CAF w naszym urzędzie przedstawia się następująco:

1. Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie – 3.02.2015 r.

2. Etap I – Wsparcie procesu wdrożenia CAF:

- Szkolenie dla zespołu samooceny – 14.08.2015 r.

- Warsztaty samooceny i planowania działań doskonalących – 3 i 4.09.2015 r.

3. Etap II – Wsparcie w zakresie poświadczenia jakości zastosowania CAF.

 

PDFZarządzenie.Or.0050.90.2015.2015-08-14.pdf

IMG_7164.jpeg IMG_7165.jpeg IMG_7167.jpeg

PDFPlan doskonalenia.pdf
PDFSprawozdanie z wyników samooceny.pdf

PDFZarządzenie.Or.0050.119.2015.2015-10-13.pdf

Certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie