×

27 lipca 2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2016 / 2017

 

Do dnia 9 września 2016 r. można składać we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie wnioski do dyrektorów tych szkół o przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, przeznaczona jest dla uczniów:

- słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum w Gminie Kolonowskie.

 

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół oraz pod adresem: 

http://bip.kolonowskie.pl/6351/6890/wyprawka-szkolna-20162017.html

 

Warto pamiętać, że program „Wyprawka szkolna” nie jest jedynym wsparciem finansowym uczniów.

- W ramach reformy podręcznikowej w 2014 r. darmowe podręczniki otrzymali uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych.

- W 2015 r., oprócz uczniów klas I, bezpłatne podręczniki otrzymali również drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów.

- W tym roku 1 września, oprócz uczniów klas wymienionych wyżej, bezpłatne podręczniki otrzymają również uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum.

×

Wyszukaj w serwisie