Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Kolonowskie ul. Haraszowskie

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2016.08.31

Nr Rś – 6131.41. 2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust.  1 i 2  pkt. 24f  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku na wycinkę 2 sztuk drzew gat.: świerk oraz 1 sztuki drzewa gat. sosna,  rosnących na działce o numerze ewid. 1303/1, położonej w m. Kolonowskie, przy ul. Haraszowskie.

Zainteresowani  mogą  zapoznać się  ze złożonym  wnioskiem  w Urzędzie  Miasta i Gminy w  Kolonowskiem  przy  ul. Ks. Czerwionki 39  w  godzinach  od 800 do 1400  oraz  mogą składać związane z  nim uwagi  i  wnioski w terminie od dnia 01 września 2016 roku do dnia 21 września 2016 roku (21 dni).

Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. ks. Czerwionki 39,  47-110 Kolonowskie.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

                                                                                                  

×

Wyszukaj w serwisie