×

RPO 2014-2020

UE_EFSI_rgb-1.jpeg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu, określone w głównych dokumentach strategicznych, m.in. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało jedenaście osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca Pomocy Technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte będą następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 679,1 mln Euro tj. 71,9 %

- Europejskiego Funduszu Społecznego – 265,8 mln Euro tj. 28,1 %

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.  W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

W ramach RPO WO 2014-2020 Gmina Kolonowskie realizuje następujące projekty:

Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start

Poprawa efektywności energetycznej wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie

Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie

Edukacja drogą do sukcesu – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół z gminy Kolonowskie

Nowe możliwości dzieci w Przedszkolach Gminy Kolonowskie

×

Wyszukaj w serwisie