×

Najlepsi uczniowie

Zakończył się kolejny rok szkolny. Jak co roku na mocy uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego Burmistrz wyróżnił najlepszych uczniów. O stypendia Burmistrza mogą ubiegać się uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowej lub I-III gimnazjum. Stypendium za osiągnięcia edukacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,0 jak również posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:

1) został laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim;

2) został laureatem bądź finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty

3) uzyskał co najmniej 85% maksymalnej ilości punktów z egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum;

4) uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia na etapie gminnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty.”

W przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe uczeń który ubiega się o przyznanie stypendium musi mieć cenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, a z przedmiotów ogólnokształcących nie może mieć ocen gorszych niż dostateczne. Ponadto posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia co najmniej jeden z warunków:

1) zajął miejsce I do V w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim;

2) brał aktywny udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w dyscyplinach zespołowych i wraz z drużyną zajął miejsce I do III.

W tym roku stypendia i nagrody Burmistrza otrzymało w sumie 43 uczniów. 13 uczniów zostało wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty. 30 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe.

IMG_9503.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie