×

Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego

Zadanie finansowane przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”,

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

pn. „Z  Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów” tytuł  operacji : Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego

realizowany przez : Gminę Kolonowskie

 

CEL OGÓLNY:  Zwiększenie integracji i poczucia przynależnoścido obszaru objętego LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY : Zachowanie  dziedzictwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)

WSKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych tradycji i obrzędów 

 

LGD.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie