×

Kompas Kariery

Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie zdolności do trwałego zatrudnienia lub poprawy sytuacji zawodowej przez 72 osoby, powyżej 30 roku życia, spełniających warunku grupy docelowej, w wyniku nabycia lub podniesienia przez nich kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia w efekcie objęcia ich kompleksową, indywidualną, opracowaną na podstawie IPD ścieżką wsparcia w okresie od 01.02.2019r. do 31.01.2020r. na obszarze województwa opolskiego.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które pracują i/lub zamieszkują w roz. Przepisów KC na obszarze powiatów: opolskiego, brzeskiego, namysłowskiego, kluczborskiego, oleskiego, strzeleckiego w woj. opolskim w tym: osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i bierne zawodowo, osoby  w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne,  długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, posiadające min. 1 dziecko do 6 r. ż. i co najmniej 1 dziecko z niepełnosprawnościami do 18 r. z., migrantów powrotnych,  imigrantów oraz osoby pracujące  zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osiągających niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).

W ramach projektu zapewniamy:

 • Profesjonalna kadra trenerska oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania
 • Catering
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Bezpłatne materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny udział w egzaminie potwierdzającym uzyskane kwalifikacje
 • nabycie kwalifikacji, kompetencji społecznych
 • poprawa sytuacji finansowej i społecznej

Wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące określeniu ścieżki zawodowej i opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenia
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe: 3 miesięczne i 6 miesięczne

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min.75%
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min.56%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji – w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - 42%
 • Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych osób -  52%
 • Efektywność zawodowa – 7%

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

kompaskarieryplakat.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie