×

Koniec Roku Szkolnego

W środę, 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Ten wyczekiwany z utęsknieniem przez wszystkich uczniów dzień jest przede wszystkim podsumowaniem i zwieńczeniem ich całorocznej pracy. Jak co roku Na zakończenie roku szkolnego Burmistrz Kolonowskiego przyznał 32 uczniom z terenu Gminy stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, stypendium za osiągnięcia edukacyjne może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warunków: (został laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, został laureatem bądź finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty, uzyskał co najmniej 85% maksymalnej ilości punktów z egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum lub uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia na etapie gminnym wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty). Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania Ponadto uczeń taki musi spełnić co najmniej jeden z warunków: (zająć miejsce I - V w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim, brać aktywny udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w dyscyplinach zespołowych i wraz z drużyną zająć miejsce I – III). Dodatkowo Burmistrz wręczył 7 uczniom nagrody, a na ręce dyrektorów placówek podziękowania za całoroczna pracę.

×

Wyszukaj w serwisie