×

Usuwanie folii rolnicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Kolonowskie  informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Kolonowskie jest zainteresowania przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Kolonowskie, winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się poniżej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy pok. 6. Sposób składania informacji: Urząd Gminy w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39, osobiście lub pocztą do dnia 9 grudnia 2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Druk deklaracji w załączeniu:  DOCXOświadczenie rolnika o chęci utylizacji folii rol., ....docx

×

Wyszukaj w serwisie