×
  • >
  • >
  • >

POWT

powt1.png

Program Operacyjny Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.
Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:
- wspólne przygotowanie projektu
- wspólna realizacja projektu
- wspólny personel
- wspólne finansowanie. 

Wspólny projekt musi charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwykle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby). Efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu fizycznej realizacji projektu.

Muzyka też już nas łączy - wzmacniamy swoją tożsamość i tradycje na pograniczu

Szukamy naszych korzeni w naturze i kulturze

powt2.png

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 2014-2020

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie finansowym, oddziałujących na obszar pogranicza na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sfery rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

Kajakiem do serca przyrody - przygraniczna promocja walorów turystycznych Gminy Kolonowskie

powt3.png

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

Każdy projekt złożony w ramach programu musi się odnosić tylko do jednej dziedziny wsparcia, a więc do jednej z następujących osi priorytetowych:

  • Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń
  • Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
  • Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
  • Oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna

Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi

Razem poprzez przyrodę i tradycje

Lokalne muzea pod wspólnym dachem

powt4.png

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 2007-2013

Wzmacniane kontaktów transgranicznych mieszkańców i instytucji świadczących usługi publiczne poprzez realizację najmniejszych projektów programu.

Fundusz Mikroprojektów jest realizowany w ramach dziedziny wsparcia 3.3 w sześciu Euroregionach - Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy. Środki w ramach programu przeznaczone zostały na realizację mniejszych projektów wspierających współpracę społeczności lokalnych. Zakres tematyczny projektów jest taki sam jak i w innych dziedzinach wsparcia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Wnioskodawca składa wniosek u właściwego Zarządcy Funduszu Mikroprojektów (tzw. Partnera FM)   według swojej siedziby.

Euroregion Praděd - Pradziad

  • CZ : okresy Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov
  • PL : powiat brzeski, kędziersko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole

Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie

Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Dolinę Małej Panwi

Dzieci dzieciom – dziecięca integracja Kolonowskie i Hranice

×

Wyszukaj w serwisie