×

Muzyka też już nas łączy - wzmacniamy swoją tożsamość i tradycje na pograniczu

Tytuł projektu: Muzyka też już nas łączy - wzmacniamy swoją tożsamość i tradycje na pograniczu

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Obec Bělotín, Partner Projektu Gmina Kolonowskie

Cel projektu: Celem projektu jest nawiązanie nowej i zwiększenie intensywności obecnej współpracy pomiędzy gminami i ich mieszkańcami. Nawiązanie nowych kontaktów, dzięki wymianie doświadczeń z zakresu kultury, głównie śpiewu chóralnego oraz muzyki, które w przyszłości przysłużą się nie tylko uczestnikom projektu. Pozwoli to również podnieść poziom życia i stworzyć współpracujące systemy po obu stronach granicy. Cel zostanie osiągnięty dzięki bliskiej współpracy w ramach realizacji wszystkich wspólnych kluczowych działań projektu opisanych w rozdziale Działania kluczowe. Za ich realizację będzie odpowiedzialny zespół projektowy, a udział w nich wezmą członkowie zespołów i mieszkańcy obu gmin. Projekt będzie początkiem nowej formy współpracy, która będzie kontynuowana przez obie społeczności również w przyszłości.

Działania: W projekcie zrealizowanych zostanie łącznie 7 działań kluczowych. Pierwsze będzie spotkanie grupy roboczej. Będzie to jednodniowe spotkanie na samym początku realizacji projektu. Następnie zrealizowane zostaną cztery działania, dwa po każdej stronie granicy. W Bělotinie zostanie dokonany wybór dostawcy urządzeń i wyposażenia domu kultury oraz jego zakup, w Kolonowskiem natomiast przebudowa zaplecza sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia. Po zakończeniu "działań przygotowawczych", odbędą się zasadnicze działania projektu, tzn. wspólne spotkania. Najpierw będzie miało miejsce spotkanie robocze chórów w Kolonowskiem. W listopadzie 2018 odbędzie się działanie muzyczne w Bělotinie - uczestnicy będą ćwiczyć wspólne pieśni, będą miały miejsce warsztaty, połączone z przećwiczeniem pieśni, a następnie chóry wystąpią podczas akcji "Valentův podzim", w kościele; chóry zaprezentują publiczności to nad czym pracowały. Następnie odbędzie się spotkanie śpiewaków i muzyków na warsztatach i seminarium w Bělotinie, a na koniec będzie miał miejsce Festiwal Chórów w Kolonowskiem, w trakcie którego zespoły wystąpią samodzielnie i wspólnie. Wszystkie te działania będą trzydniowe, a do partnerskiej miejscowości przyjedzie co najmniej  45 osób, na dwa noclegi (zakwaterowanie i wyżywienie opłaca partner organizujący przedsięwzięcie). Kolejne dwa działania mają charakter bieżący, jedno to zarządzanie projektem, a drugie - promocja projektu. Przygotowanie i realizacja wszelkich działań zawsze będzie wspólna. Grupa robocza w trakcie całej realizacji projektu będzie zabiegać o jak najlepsze informowanie ogółu, że projekt jest realizowany przy udziale środków z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne (zawieszki, kolorowa broszura dwujęzyczna/śpiewnik, naklejki, plakaty, zaproszenia) będą zawierać loga programu. Pierwsze miejsca, na którym zostaną opublikowane zbiorcze informacje o projekcie, to strony internetowe partnerów.

Termin realizacji: marzec 2018 – sierpień 2019

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 100 233,70 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 38 087,50 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
32 374,37 EUR

×

Wyszukaj w serwisie