×

Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi

Tytuł projektu: Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi

Jednostka realizująca: Partner Wiodący Hranická rozvojová agentura, z.s., Partnerzy Projektu Gmina Kolonowskie, Miasto Hranice, Gmina Zawadzkie

Cel projektu: Wykorzystanie i rozwijanie potencjału przyrodniczego, kulturalnego i ekonomicznego oraz poprawa zdolności konkurencyjnej regionów Hranicko i Dolina Małej Panwi w zakresie ruchu turystycznego, jak również wzmacnianie współpracy partnerskiej i związków wzajemnych mieszkańców regionów Hranicko i Doliny Małej Panwi w zakresie ruchu turystycznego.

Projekt zakładał poprawę efektywności działań promocyjnych przez wprowadzanie nowych produktów, budowę sieci punktów informatycznych i wprowadzanie innowacyjnych aplikacji internetowych oraz pogłębianie współpracy obywateli w celu wymiany doświadczeń, wsparcia marketingowego w regionach przygranicznych i budowę transgranicznego kapitału socjalnego.

Działania: W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie analizy potencjału turystycznego regionu będącej podstawą do stworzenia kompleksowych produktów turystycznych oraz publikacji, którymi były trójjęzyczne ulotki dotyczące zarówno samego projektu, jak i promocji walorów turystycznych. Zawierały one informacje zarówno o regionie Hranicko jak i Dolinie Małej Panwi.

Wydano mapy obszaru objętego projektem, na której zaznaczone były wszystkie szlaki rowerowe, jak również istniejące oraz planowane obiekty infrastruktury turystycznej. Wydano multimedialną wersję mapy na nośniku CD, którą zamieszczono także na stronach www oraz w infomatach zapewniających całodobową informację turystyczną.

Termin realizacji: wrzesień 2008 – wrzesień 2010

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 70 097,10 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 70 097,10 EURZ
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
59 582,52 EUR

×

Wyszukaj w serwisie