Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Dolinę Małej Panwi

Tytuł projektu: Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Dolinę Małej Panwi

Jednostka realizująca: Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie, Partnerzy Projektu Hranická rozvojová agentura, z.s.

Cel projektu: Kontynuacja oraz poszerzenie działalności turystycznej poprzez objęcie większej ilości potencjalnych odwiedzających informacją o polsko-czeskim produkcie turystycznym. Projekt przyczynił się do wzajemnej promocji po obu stronach granicy. Stworzenie miejsc odpoczynku oraz informacji dla odwiedzających oraz udział w targach turystycznych spowodowały poprawę jakości świadczonych usług, jak również sprawniejsze poruszanie się turystów po regionie. Oprócz efektów trwałych, które służyć będą przez następne lata zarówno turystom czeskim, jak i polskim, miękkim efektem realizacji projektu jest jego pozytywny wpływ na rozwój kontaktów transgranicznych, co pozwoli na rozwinięcie współpracy pomiędzy mieszkańcami pogranicza i stworzy dogodne warunki do poprawy jakości życia społecznego jego mieszkańców i pogłębienia ich oraz utożsamienia się z obszarem. Efektem tego są dalsze wspólne działania i realizowane projekty.

Działania:

  1. Inwentaryzacja krzyży i kapliczek przydrożnych, wyznaczenie trasy „Śladami krzyży i kapliczek przydrożnych” oraz wykonanie tabliczek informacyjnych w 4 językach (polskim, czeskim, niemieckim i angielskim). Tabliczki te umieszczone zostały przy poszczególnych obiektach, tworząc razem ścieżkę rowerową.
  2. 2 rajdy rowerowe, w którym udział wzięli mieszkańcy obu regionów. Przewodnikami podczas rajdu byli lokalni historycy i miłośnicy tradycji i kultury, co umożliwiło uczestnikom zapoznanie się z walorami partnerskich regionów. W ramach rajdów ich uczestnicy mieli okazję przejechać wyznaczonymi trasami – po polskiej stronie trasą „Śladami krzyży i kapliczek przydrożnych”.
  3. Partnerzy projektu uczestniczyli także w targach turystycznych – w Opolu (2012) oraz w Brnie (2013). Wyposażenie stoiska w Opolu stanowiły m.in. banery, oznakowane zgodnie z wymogami, zawierające opis finansowania projektu. Podczas targów, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. prezentowano materiały promocyjne z obu regionów.
  4. Wydano 1700 sztuk materiałów promocyjnych (mapek, folderów i gier), w czterech wersjach językowych. Dzięki temu rowerzyści, korzystając z materiałów drukowanych, podczas przejazdu wyznaczoną i oznakowaną w ramach projektu trasą „Śladami krzyży i kapliczek przydrożnych”, będą posiadać kompleksową wiedzę na ich temat. Mapki umożliwią lokalizację poszczególnych obiektów, foldery – ich rozpoznanie na ilustracjach, natomiast opisy przy kapliczkach i krzyżach – uzupełnią wiedzę nt. historii i tradycji.

Termin realizacji: październik 2011 – luty 2013

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 7 868,38 EUR
Koszty kwalifikowane Gminy Kolonowskie 7 863,04 EUR
Wnioskowana kwota pomocy – 85%
6 683,57 EUR
Budżet Państwa – 10%
786,31 EUR

×

Wyszukaj w serwisie