×

Pomoc dla przedsiębiorców

Aby pomóc przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska Kolonowskiego podjęła uchwały w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Przedłużenie przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Osobie fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, której nie dotyczy całkowity bądź ograniczony zakaz prowadzenia działalności,
a której płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, tj. której przychody za wybrany miesiąc kalendarzowy w czasookresie od 1 marca 2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa w § 2 uchwały w stosunku do analogicznego miesiąca w roku 2019 spadły o co najmniej 25%, przedłuża się termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
w maju 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwalnia się w całości od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Kolonowskie, których dotyczy całkowity zakaz  prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych, i których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Osobie prawnej oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, których nie dotyczy całkowity bądź ograniczony zakaz prowadzenia działalności, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, tj. których przychody za wybrany miesiąc kalendarzowy
w czasookresie od 1 marca 2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa w § 2 uchwały w stosunku do analogicznego miesiąca roku 2019 spadły o co najmniej 33%, przedłuża się termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020

W przypadku, jeżeli przedsiębiorca, będący podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie gminy Kolonowskie, miał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej jedynie w ograniczonym zakresie, wówczas zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie wynosiło 50% z zastrzeżeniem, iż przychody takiego przedsiębiorcy za wybrany miesiąc z czasookresu od 1 marca 2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 uchwały, spadły o co najmniej 25 % w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku 2019 r.

Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1 i 2 uchwały, dotyczy podatku od nieruchomości, którego terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020

Warunkiem przedłużenia terminów płatności,
o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały

Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnień,
o których mowa w § 1uchwały, po złożeniu korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości za ww. okres oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały

Oświadczenie, o którym mowa w § 2 uchwały, należy złożyć nie później niż do 15 czerwca 2020

Korekty oraz oświadczenie, o których mowa
w § 3 uchwały, należy złożyć nie później niż do 15 czerwca 2020 r.

PDFOświadczenie przedsiębiorcy - przedłużenie.pdf (108,07KB)

PDFOświadczenie przedsiębiorcy - zwolnienie.pdf (132,18KB)

PDFUchwała w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (384,74KB)
PDFUchwała sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (401,86KB) 

×

Wyszukaj w serwisie