Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2021r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie nie wprowadzono ulg związanych z koniecznością dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie odroczono również terminu, w którym należy złożyć oświadczenie i uiścić opłatę. Należy podkreślić, że zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.

Informujemy, że oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku można złożyć bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, w jeden z następujących sposobów:
1. poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do skrzynki nadawczej stojącej zaraz przy wejściu do urzędu;
2. za pośrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

Wartość sprzedaży za 2020 r. oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 r. – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2021 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2021 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2021 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Kolonowskie nr: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy. Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego, powoduje wygaszenie zezwolenia.

Należy pamiętać, że w styczniu 2021 roku będzie tylko 19 dni roboczych, natomiast 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty na ostatnią chwilę.

Druk oświadczenia do pobrania:
https://bip.kolonowskie.pl/4606/7819/dokonywanie-oplat-za-korzystanie-z-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych.html

PDFObowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku.pdf

×

Wyszukaj w serwisie