×

Program ochrony powietrza

Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r.

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego opracowana jest w związku z wystąpieniem w 2020 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy opolskiej oraz strefy miasto Opole.

Na podstawie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.) w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.

Program ochrony powietrza jest dokumentem, którego projekt, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 47, po uzgodnieniu właściwym organem, o którym mowa w art. 57 tejże ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu uznał, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd województwa, zgodnie z art. 91 ust. 9, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.

W celu ułatwienia konsultacji zmiany wniesione do projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” zostały wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się na stronach: 12, 133, 139, 143, 155, 163.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.


PDFProgram ochrony powietrza (18,64MB)

PDFPlan działań krótkoterminowych (1,32MB)Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2014 cz.1 (58,99KB)

DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2014 cz.2 (18,61KB)

DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2014 cz.3 (13,92KB)

DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2014 cz.4 (14,92KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2015 (60,82KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2016 (66,30KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2017 cz.1 (49,09KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2017 cz.2 (74,25KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2018 (2,82MB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2019 (2,83MB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2020 (80,31KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2021 (87,34KB)

XLSXSprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2022 (89,44KB)

×

Wyszukaj w serwisie