Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Usuwanie azbestu 2021

Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo do około 30% kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe około 70 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2021r. w terminie do 15 marca 2021r. Pragniemy nadmienić, że dofinasowania do usuwania azbestu powoli się kończą i co roku są coraz mniejsze.

Z osobami,  które złożą deklaracje zostaną zawarte – po otrzymaniu zapewnienia otrzymania dofinansowania - odpowiednie porozumienia i umowy.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77/4611140 w. 48.

Wniosek – deklaracja do pobrania w tut. Urzędzie lub ze tutaj: PDFDeklaracja mieszkańca.pdf  DOCXDeklaracja mieszkańca.docx .

Nadmieniamy, że w roku 2021 dofinansowanie do usuwania azbestu będzie tylko na poziomie do około 70% lub mniej /co zależne jest to od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca, który wzrósł, a także od oferty przedstawionej przez wybraną firmę/.

Jeśli już nie macie Państwo wyrobów azbestowych na swoich posesjach, prosimy o zgłoszenie tego faktu do tut. Urzędu w celach wykreślenia Waszych posesji z Ogólnopolskiej Bazy Azbestowej z podaniem roku usunięcia i ewentualnie przez jaką firmę.

×

Wyszukaj w serwisie